Project – Kennisdialoog en WegwijzerRoutekaart natuurwetenschappelijk onderzoek voor archeologen

Project
Archeologisch Erfgoed

Samen Kennis Maken
Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer | SIKB

Het archeologisch onderzoeksveld kent veel verschillende spelers. Zij zijn zzp-er en/of werken op universiteiten, bij gemeentelijke en provinciale overheden, bij archeologische bedrijven en de RCE. Het project ‘Samen Kennis Maken’ is bedoeld om de dialoog tussen de verschillende spelers in het archeologische onderzoeksveld te faciliteren door de kennisinfrastructuur beter te ontsluiten. Een overzicht van deze infrastructuur ontbreekt nu, terwijl daar wel grote behoefte aan is bij vraaggericht onderzoek.

Doel van het project is een overzicht bieden van relevante onderzoekstechnieken en voorzieningen, inclusief een overzicht waar de bijbehorende faciliteiten en expertise te vinden zijn. Dit overzicht beperkt zich niet tot de bekende technieken zoals DNA-, isotopen-, OSL-, 14C-datering, micromorfologie en XRF-onderzoek, maar geeft ook zicht op mogelijkheden zoals technisch onderzoek, referentiecollecties en andere voorzieningen die minder bekend zijn in het archeologische veld. Hiermee krijgen archeologisch onderzoekers meer inzicht in het instrumentarium dat natuurwetenschappelijk onderzoek te bieden heeft.
Natuurwetenschappelijk onderzoek kan een belangrijke bijdrage leveren bij vraagstukken over de mens in het verleden, die aan de hand van de materiële cultuur beantwoord kunnen worden. Het gaat dan om vraagstukken over bijvoorbeeld migratie, rituelen, voedselvoorziening en wonen, naast kwesties over datering en conservering van archeologische objecten.

Resultaat van het project is de ontwikkeling van de website ‘www.vindhetverleden.nu’. Deze ‘Gouden Gids’ is in het voorjaar van 2024 gereed. Het wordt een gebruikersvriendelijk portaal voor archeologen en natuurwetenschappers om elkaar te vinden. Naast een hiervoor ontwikkelde zoekstructuur gaat de site ook tal van artikelen bieden ter inspiratie. De site richt zich op iedereen die op zoek is naar natuurwetenschappelijke specialisten, archeoscience-technieken en aansprekende voorbeelden.
Met deze site wordt vraag en aanbod van archeologische kennis zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. De kennisuitwisseling tussen archeologische bedrijven en de universitaire onderzoekswereld wordt verbeterd en eenvoudiger. Dit stimuleert betere samenwerking tussen archeologen en natuurwetenschappelijke specialisten.

Om de inhoud van de wegwijzer, zowel in de ontwerp- als uitvoeringsfase, te ontwikkelen en te toetsen wordt een reeks van fysieke kennisdialogen gehouden. In het najaar van 2024 mondt deze reeks uit in een Kennisfestival.