Over E-RIHS

OVER E-RIHS
E-RIHS staat voor European Research Infrastructure Heritage Science. E-RIHS biedt de Europese gemeenschap van erfgoed­onder­zoekers een (inter)nationaal netwerk waarin partners elkaar toegang geven tot expertise, onderzoeksfaciliteiten en -data. E-RIHS biedt (financiële) ondersteuning aan (natuur)­weten­schap­pe­lijk onderzoek en interdisciplinaire samenwerkingsprojecten die de infrastructuur kunnen versterken.


Wat is Heritage Science?
Binnen E-RIHS hanteren we de volgende, Engelstalige definitie van Heritage Science: Heritage science is the interdisciplinary domain of scientific study of heritage. Heritage science draws on diverse humanities, sciences and engineering disciplines. It focuses on enhancing the understanding, care and sustainable use of heritage so it can enrich people’s lives, both today and in the future. Heritage science is an umbrella term encompassing all forms of scientific enquiry into human works and the combined works of nature and humans, of value to people.

Om cultureel erfgoed op een duurzame manier voor toekomstige generaties te behouden en toegankelijk te maken werkt een groot aantal universiteiten, overheidsinstellingen, musea en archieven samen aan het opzetten van een infrastructuur met een duidelijke identiteit. E-RIHS is opgericht om de internationale gemeenschap van erfgoedonderzoekers toegang te geven tot de infrastructuur van internationale laboratoriumfaciliteiten, onderzoekdata en het netwerk van kennis en expertise. Het Europese E-RIHS consortium (www.E-RIHS.eu) omvat verschillende nationale consortia in oprichting, waaronder E-RIHS Nederland.

Als coördinator van E-RIHS.nl zet de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zich in om in 2024 een Nederlands consortium op te richten. Tot deze nationale hub kunnen partners toetreden tot het netwerk van verschillende erfgoeddomeinen om daarmee de integratie in het wetenschappelijk onderzoek naar erfgoed te bevorderen.

Synergie
Doel van E-RIHS.nl is om wetenschapsmethoden, onderzoeksfaciliteiten, expertise en data uit het roerende erfgoed, monumenten en archeologie beter toegankelijk te maken, zowel op nationaal als Europees niveau. Het erfgoedveld is versnipperd en synergie kan bereikt worden door informatie (beter) te delen. E-RIHS.nl is hiervoor het platform. De samenwerking kan tegelijk een motor zijn om vanuit een gedeelde visie onderzoeksvragen te formuleren en kansen te creëren voor (inter)nationale samenwerkingsprojecten.

Erfgoedwetenschap
Erfgoedwetenschap richt zich op het beter begrijpen, behouden en het duurzaam gebruiken van erfgoed ter verrijking van het leven van mensen. Een geïntegreerde visie op erfgoedwetenschap betekent een combinatie van geesteswetenschappen, natuurwetenschappen en technische wetenschappen.

Erfgoedobjecten zijn materiële getuigenissen van het verleden, die door middel van innovatieve analytische methoden en technieken ontsloten kunnen worden. Dit gebeurt meestal in combinatie met andere onderzoeksmethoden zoals kunst-, cultuur en architectuurgeschiedenis, archiefonderzoek en oral history.

Binnen E-RIHS.nl staat het onderzoek naar materiele erfgoedobjecten centraal, waarbij een accent ligt op de natuurwetenschappen, technische wetenschappen en bronnenonderzoek. E-RIHS.nl gebruikt een viertal instrumenten die het fundament leggen voor kennisontwikkeling en -uitwisseling:

— FIXLAB (toegang tot bestaande natuurwetenschappelijke onderzoeksfaciliteiten).
— MOLAB (inzet van een mobiel laboratorium met een aantal onderzoeksfaciliteiten).
— ARCHLAB (toegang tot archieven en bibliotheken van participerende instellingen).
— DIGILAB (ontsluiten en koppelen van verschillende typen onderzoeksdata en referentiecollecties).

Wil je op de hoogte gehouden worden van de ontwikkeling van E-RIHS.nl of deelnemen aan partnerbijeenkomsten van het netwerk? Laat het weten via de contactpagina.